Δραστηριότητες

Ο Δήμος Ιθάκης έχει προχωρήσει σε μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες οι σημαντικότερες των οποίων είναι:

...Εκπόνηση μελέτης για την κατάσταση και τις δυνατότητες του πρωτογενή τομέα στο νησί της Ιθάκης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου Leader - Οδύσσεια.

...Σύσταση στο Δήμο τμήματος αγροτικής ανάπτυξης για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν τον αγροτικό χώρο.

...Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για τα αγροτικά ζητήματα  και διοργάνωση ημερίδων για τη βιολογική γεωργία.

...Προώθηση προγράμματος βιολογικής γεωργίας στην Ιθάκη.

...Τουριστικές εκθέσεις με τμήμα έκθεσης αγροτικών προϊόντων Ιθάκης.

...Επιμορφωτικά σεμινάρια για αγρότες στην βιολογική καλλιέργεια και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

...Πρόγραμμα νέοι αγρότες για να βελτιώσει την ηλικιακή σύνθεση του αγροτικού πληθυσμού.

...Βιολογική καλλιέργεια.

...Βιολογική κτηνοτροφία.

...Νεανική επιχειρηματικότητα για ενίσχυση νέων με ηλικία από 18 έως και 35 ετών.

...Γυναικεία επιχειρηματικότητα για ενίσχυση συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού με ηλικία από 18 έως και 55 ετών.

...Ποιοτικός εκσυγχρονισμός μικρών καταλυμάτων.

...Αγροτοτουρισμός