ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 του ν. 2190/1994) στον Παιδικό Σταθμό «ΕΛΠΗΝΩΡ» ΝΠΔΔ Δήμου Ιθάκης

Ημ/νία δημοσιεύσης : 11 Oct 2013