ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 14/02/2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 10 Feb 2017

                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

 

                                 ΙΘΑΚΗ,  10-2-2017

                                 Αρ. Πρωτ.: 671

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

   Σας προσκαλούμε στην 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 14η του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.   Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (Εισήγ :Επιτροπή Κανονισμού Ύδρευσης)

 

2.   Έγκριση Πρακτικού 2 για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας  για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ. (Εισήγ: Επιτροπή Διαγωνισμού)

 

3.   Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη της αρ.01/2017 μελέτης των Τεχνικών Υπηρεσιών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεσης (ψήφισης) της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 67.978,09 €, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ιθάκης για το έτος 2017. (ΕΙΣΗΓ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

 

4.   Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη της αρ.10/2017 μελέτης των Τεχνικών Υπηρεσιών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης και διάθεσης (ψήφισης) της σχετικής πίστωσης από ίδιους πόρους του συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση-επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων καθώς επίσης και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και ελαστικών, για το Δήμο Ιθάκης έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού 71.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, άρθρ.86 του Ν.4412/2016), σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό. (ΕΙΣΗΓ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

 

5.   Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (ΕΙΣΗΓ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

 

6.   Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση έργων για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (ΕΙΣΗΓ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

 

7.   Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (ΕΙΣΗΓ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ