ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 15 - 3- 2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 13 Mar 2017

                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

                                 ΙΘΑΚΗ,  13-3-2017

                                 Αρ. Πρωτ.: 1604

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

   Σας προσκαλούμε στην 8η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 15η του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.         Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (ΕΙΣΗΓ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

 

2.         Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ιθάκης έτους 2017 για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (ΕΙΣΗΓ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

 

 

O   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Λ. ΒΕΡΩΝΗΣ