ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 22 - 3 - 2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 16 Mar 2017

                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

                                 ΙΘΑΚΗ,  16-3-2017

                                 Αρ. Πρωτ.: 1684

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

   Σας προσκαλούμε στην 9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 22η του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.      Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (ΕΙΣΗΓ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

2.      Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και  όρων διαγωνισμού του έργου : ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ιθάκης. (ΕΙΣΗΓ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ)

 

Αναθέσεις έργων / εργασιών :

 

3.      Επισκευή της λιθοδομής του δημοτικού σχολείου Κιονίου.

4.      Επισκευή δημοτικών δρόμων στην ΤΚ Κιονίου.

5.      Πλακόστρωση μονοπατιού προς «Πλακούτσες»

6.      Κατασκευή τοιχίου 25m στην περιοχή Λαζαρετο  (ΤΚ Ανωγής)

7.      Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου άνωθεν οικίας Γρίβα Βασίλειου.

8.      Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Κιονίου.

9.      Κατασκευή προστατευτικών τοιχίων έμπροσθεν οικίας Καλλίνικου.

10.    Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Ανωγής.

11.    Επισκευή και καθαρισμός τοιχίου ρέματος Φρικών.

12.    Kατασκευή - εγκατάσταση βάσης της δεξαμενής νερού πυρασφάλειας Ανωγής,

 

           (ΕΙΣΗΓ : Τεχν. Υπηρεσία)

 

 

Συνημμένο :

 

Έγγραφο Προέδρου Οικ. Επιτροπης (όσο αφορά τις  αναθέσεις έργων / εργασιών)

 

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Φυσικά ή νομικά Πρόσωπα (εργολήπτες Δημοσίων έργων ή και εμπειροτέχνες που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων ), να καταθέσουν προσφορές για απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87, των έργων

 

1 Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου άνωθεν οικίας Γρίβα Βασίλειου. Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

2 Επισκευή και καθαρισμός τοιχίου ρέματος Φρικών Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.

3 Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Ανωγής Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε  σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.

4 Επισκευή δημοτικών δρόμων Κιονίου Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε  σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.

5 Επισκευή της λιθοδομής δημοτικού σχολείου Κιονίου Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε  σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.

6 Πλακόστρωση μονοπατιού προς «Πλακούτσες» Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε  εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

7 Κατασκευή τοιχίου 25m στην περιοχή Λαζαρετο (ΤΚ Ανωγής) Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε  σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.

8 Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Κιονίου Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε  σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.

9 Κατασκευή προστατευτικών τοιχίων έμπροσθεν οικίας Καλλίνικου Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε  σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.

10 Κατασκευή – Εγκατάσταση Δεξαμενής νερού, Πυρασφάλειας Ανωγής Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε  σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες

 

     Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού,  ασφαλιστική, φορολογική και δημοτική ενημερότητα και τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν την ιδιότητα του Εμπειροτέχνη ή του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Τεχνική ΄Έκθεση των έργων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

    Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του προσφέροντος και του έργου και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιθάκης (κτίριο Κεντρικής Πλατείας Ιθάκης) από την προηγούμενη της συνεδρίασης 21 Μαρτίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 08;00 έως και την ημέρα της συνεδρίασης  22 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 (μία ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης).

Ο

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γερ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ