ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 29/03/2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 24 Mar 2017

                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

                                 ΙΘΑΚΗ,  24-3-2017

                                 Αρ. Πρωτ.: 1989

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

   Σας προσκαλούμε στην 10η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 29η του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.     Έγκριση Πρακτικού αρ. 1 παραλαβής προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση-επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων καθώς επίσης και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και ελαστικών, για το Δήμο Ιθάκης έτους 2017.

2.     Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ιθάκης έτους 2017.

3.     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

4.     Εισήγηση προς το Δημ. Συμβούλιο για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου.

5.     Έγκριση του αρ. 01/17-3-2017 Πρακτικού της Επιτροπής του  Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ιθάκης, «ΕΛΠΗΝΩΡ»  για την αξιολόγηση των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους Δημότες μας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 279/23460/2013 (ΦΕΚ 414/22-02-2013 τεύχος Β΄) ‘Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησής τους, του προγράμματος  δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε’.  (Εισήγ. : Πρόεδρος ΝΠΔΔ Ελπίνωρ)

6.     Ανάθεση του έργου : Επισκευή της λιθοδομής του δημοτικού σχολείου Κιονίου.

7.     Ανάθεση του έργου : Πλακόστρωση μονοπατιού προς «Πλακούτσες»

8.     Ανάθεση του έργου : Κατασκευή τοιχίου 25m στην περιοχή Λαζαρετο 

9.     Ανάθεση του έργου : Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου άνωθεν οικίας Γρίβα Βασίλειου.

10.  Ανάθεση του έργου : Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Κιονίου.

11.  Ανάθεση του έργου : Κατασκευή προστατευτικών τοιχίων έμπροσθεν οικίας Καλλίνικου.

12.  Ανάθεση του έργου : Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Ανωγής.

13.  Ανάθεση του έργου :  Συντήρηση-επισκευή των Δημοτικών κτιρίων.

 

              Εισηγ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  (πλην αρ. 5)

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ