ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 19/04/2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 13 Apr 2017

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

 

ΙΘΑΚΗ,  13-4-2017

Αρ. πρωτ. : 2425

 

 

 

                         

            

 

                    ΠΡΟΣ:

  - Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

  - Δήμαρχο Ιθάκης.

 

 

 

 

               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

     Καλείστε την  19η  Απριλίου 2017 και ώρα 18: 00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης  :

 

 

1.     Εισηγητική έκθεση για την έναρξη των διαδικασιών που αφορούν το έργο «Κατασκευή Γηπέδου Σταυρού» (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)

 

2.     Εισηγητική έκθεση για την έναρξη των διαδικασιών που αφορούν το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Ιθάκης» (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)

 

3.     Ανάκληση της αρ. 35/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας < περί διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας - δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού - σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία περί μισθώσεως ακινήτων από τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α,για την μίσθωση ακινήτου-κτιρίου μετά του οικοπέδου του –επί μία δωδεκαετία, προκειμένου να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει εντός αυτού ξενώνας φιλοξενίας ηλικιωμένων-μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. > (Εισήγηση: Δήμαρχος)

 

4.     Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

 

5.     Έγκριση των αρ. 57/2017 και 69/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

 

6.     Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντος. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

7.     Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Εργασιών / Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

8.     1) Περί συμμετοχής του Δήμου Ιθάκης στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

2) Περί συμμετοχής σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Δ.  ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» (Εισήγηση: Πρόεδρος)

 

9.     Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Διονυσίου Κ. Γρίβα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης» (Εισήγηση: Πρόεδρος)

 

                    

  1.  

Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου - ΑΘΗΝΑ

  1.  

Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

  1.  

Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.

  1.  

Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.

  1.  

Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

 

     

                                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ