ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 15 - 5 - 2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 11 May 2017

                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

                                         ΙΘΑΚΗ,  11-5-2017

                                         Αρ. Πρωτ.: 3420

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

  

Σας προσκαλούμε στην 15η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 15η του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.     Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων που    αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017.

 

2.     Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων που      αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017.

 

3.     Απευθείας ανάθεση μικρού έργου  «επισκευή δρόμου στα Καμίνια του Δήμου Ιθάκης»

 

4.     Απευθείας ανάθεση μικρού έργου  «επισκευή του κτιρίου του Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Ιθάκης»

 

(Εισηγ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

             

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ