ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ( ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 17 May 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Ιθάκη  17-5-2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ             Aρ. Πρωτ:  3547

 
 

 

 

                                                                                                           

                        ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                        

                      Σπύρου Ράζου 138                                                                                                                           

                     283 00  ΙΘΑΚΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                  Τel: 26740-23920, Fax: 26740-23921

                                           

                                                           ΠΡΟΣ

 

Όλους  τους πολίτες, δημόσιες υπηρεσίες ,οργανισμούς, αρμόδιους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικές τάξεις και κοινωνικές ομάδες, συναφείς με το αντικείμενο επιστήμονες  και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο.

           

                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Θέμα:<< Κατάθεση  έγγραφων προτάσεων που να αφορούν την βελτίωση των όρων του Σχεδίου οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης ( ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ιθάκης ενόψει  της σύγκλησης  του Δημοτικού Συμβουλίου με σκοπό να αποφανθεί για το εν λόγω αντικείμενο>>.

 

Ενόψει της παραλαβής του Β1 σταδίου μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ιθάκης και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους  και συμφωνίες που προβλέπονται στο από     17-2-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό που αφορά το εν θέματι αντικείμενο ,καλούνται όλοι οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι, όπως εγγράφως υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο γραφείο της Προεδρίας του Δ.Σ, προκειμένου επί του συνόλου της μελέτης ή σε επιμέρους  θέματα αυτής ,συνταχθούν νόμιμες και τεκμηριωμένες επιστημονικά παρατηρήσεις οι οποίες θα συζητηθούν  από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης που θα συνεδριάσει  αμέσως μετά για να αποφανθεί επί του θέματος.

Οι έγγραφες προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στον Δήμο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της  παρούσης προσκλήσεως.

 

     

                                 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

 

                             ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ