ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 24 / 5 / 2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 19 May 2017

                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

                                         ΙΘΑΚΗ,  19-5-2017

                                         Αρ. Πρωτ.: 3624

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

Σας προσκαλούμε στην 16η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 24η του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.   Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΩΛΟΣ ΚΙΟΝΙΟΥ.

 

2.   Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων που    αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017.

 

3.   Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων που      αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017.

 

4.   Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

5.   Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.

 

(Εισηγ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

 

             

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ