ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 29/06/2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 23 Jun 2017

                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

                                         ΙΘΑΚΗ,  23-6-2017

                                         Αρ. Πρωτ.: 4559

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας προσκαλούμε στην 19η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 29η του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.      Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων του έργου  «Κατασκευή γηπέδου Σταυρού» (Εισηγ  : ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ)

 

2.      Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης έργου «Κατασκευή γηπέδου Σταυρού» (Εισηγ  : ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ)

 

3.      Αναμόρφωση Π/Υ και Στοχοθεσίας Δήμου 2017. ( Εισηγ : ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

 

4.      Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (Εισηγ  : ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

 

5.      Κατακύρωση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής παροχής ύδατος στη θέση Μώλος Τοπικής Κοινότητας Κιονίου. (Εισήγ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ)

 

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ