ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 6/7/2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 05 Jul 2017

                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

                                 ΙΘΑΚΗ,  05-7-2017

                                 Αρ. Πρωτ.: 4857

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

   Σας προσκαλούμε στην 20η  - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 6η του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

« Λήψη απόφασης ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων θέσεων μονίμου προσωπικού καλύπτεται από τις εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ.3 του άρθρου 10 του ν.3584/2007. »

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ.  ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ