ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΤΟΥΣ 2016

Ημ/νία δημοσιεύσης : 17 Jul 2017
 

 ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                               Ιθάκη, 17 – 7 - 2017

                     

   

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΤΟΥΣ 2016

 

     ΑΠΟ:    Γ' Μονάδα Ελέγχου των ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της Αρχής του Άρθρου 7 του Ν. 3691/08- Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

     Δυνάμει των διατάξεων του νόμου 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για το έτος 2016 εξέπνευσε στις 30/06/2017.

    Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής Δ.Π.Κ. 2016, διενεργείται η διασταύρωση μεταξύ των υποβληθεισών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης που προκύπτει από την ένταξη στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων των οικείων φορέων. Σε περίπτωση που διαπιστώθηκε μη εκπλήρωση ή μη ορθή εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης από υπόχρεο πρόσωπο που βρίσκεται σε κατάλογο, απεστάλη από την υπηρεσία μας προσωπική ταχυδρομική επιστολή ή προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με την οποία ενημερώνονται οι υπόχρεοι για τις προβλέψεις και τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος περί μη υποβολής. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους υπόχρεους που επικοινωνούν με το φορέα σας για την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων και την ιδιότητα βάσει της οποίας συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων προς υποβολή Ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών συμφερόντων έτους 2016. Επιπλέον, να επισημανθεί πως πρέπει να προβούν άμεσα σε εκπλήρωση της υποχρέωσής τους έτσι ώστε να μην υπάρξουν ποινικές κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 6 του ως άνω νόμου.

    Για ερωτήματα σχετικά με την ορθή συμπλήρωση της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης παρακαλούμε να παραπέμπετε τους υπόχρεους στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘeΝ (HELPDESK) τηλ. 210 480-2100.