ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 25-7-2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 21 Jul 2017

                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

                                         ΙΘΑΚΗ,  21-7-2017

                                         Αρ. Πρωτ.: 5250

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας προσκαλούμε στην 22η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 25η του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.   Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Νοτίου Ιθάκης» . (Εισηγ : Επιτροπής Διαγωνισμού)

 

2.   Αποδοχή δωρεάς μαρμάρινης πλάκας με την ανάγλυφη παράσταση του Οδυσσέα, εκ μέρους της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΚΕΛΗ ΑΕΒΕ» (Εισηγ : Πρόεδρος)

 

3.   Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (Εισηγ  : Τμήμα Προμηθειών)

 

4.   Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγ  : Οικονομική Υπηρεσία)

 

5.   Έγκριση δαπανών & διάθεση – ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (Εισηγ  : Οικονομική Υπηρεσία)

 

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ