ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 7-8-2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 03 Aug 2017

                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

                                         ΙΘΑΚΗ,  03-8-2017

                                         Αρ. Πρωτ.: 5563

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας προσκαλούμε στην 24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου στις 7 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.   Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Ιθάκης» (Εισηγ  : Επιτροπή Διαγωνισμού)

 

2.   Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισηγ  : Οικονομική Υπηρεσία)

 

3.   Έγκριση δαπάνης και Διάθεση - Ψήφιση Πιστώσεων 2.000,00 € για  Δαπάνες Κοινοχρήστων διαμερισμάτων Α.4 και Γ.5 του Κληροδοτήματος Μαυροκεφάλoυ-Κληροδοτήματος Εξωγής  για το έτος 2017. (Εισηγ  : Οικονομική Υπηρεσία)

 

4.   Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων - Διάθεση και Ψήφιση Πίστωσης. (Εισηγ  : Οικονομική Υπηρεσία)

 

5.   Έγκριση Έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών και διάθεση Πιστώσεων για Επεκτάσεις  Δικτύου ΦΟΠ και Επαύξηση Ισχύος από 8 KVA σε 35  KVA στο πάρκινγκ της Τ.Κ Κιονίου Δήμου Ιθάκης. (Εισηγ  : Οικονομική Υπηρεσία)

         

6.   Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (Εισ  : Τμήμα Προμηθειών)

 

7.   Ανάθεση επίδοσης εγγράφων δικαστική επιμελήτρια. (Εισηγ  : Οικονομική Υπηρεσία)

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ