ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 28-8-2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 23 Aug 2017

                                                   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

                                         ΙΘΑΚΗ,  23-8-2017

                                         Αρ. Πρωτ.: 5897

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας προσκαλούμε στην 25η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου στις 28 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.   Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (Εισ  : Τμήμα Προμηθειών)

 

2.   Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση έργων για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (Εισ  : Τμήμα Προμηθειών)

 

3.   Μεταφορά ποσού από την Alpha Bank στην Τράπεζα Πειραιώς.

 

4.   Απαλλαγή Υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και Έγκριση                Απόδοσης Λογαριασμού.

 

5.   Λήψη απόφασης για μερική ανάκληση δέσμευσης.

 

6.   Έγκριση δαπάνη και δέσμευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικ. έτους                        2017, για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού &              Αθλητισμού, Δήμου Ιθάκης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Περιφέρεις Ιονίων Νήσων.

 

7.   Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

8.   Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων της ΤΚ Σταυρού του Δήμου Ιθάκης.

 

9.   Έγκριση δαπανών & διάθεση – ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  αρ. 3-9 :  Εισηγ  : Οικονομική Υπηρεσία.

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ