Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για το κόψιμο ολιγομελών τμημάτων στο Γυμνάσιο Ιθάκης.

Ημ/νία δημοσιεύσης : 04 Oct 2017

                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Από το  πρακτικό της  19ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης.

 

                                                                                     Πράξη  139η                                                 

Ιθάκη, σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. Στανίτσα, με την αρ. 6621/22-9-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Στέφανου Φιαμπόλη, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 64 & 67 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα από τα 17 μέλη του, τα 13 :

 

       

                                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

         

                           ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.       

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Πρόεδρος)

ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΡΙΓΟΣ

2.      

ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.      

ΟΜΗΡΟΣ ΟΔ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (αποχ. μετά  το 6ο θέμα εκτός ημερ. διάταξης)

(προσήλθε κατά το 5ο θέμα εκτός ημερ. διάταξης)

4.      

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ

5.      

ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6.      

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

 

7.      

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  (αν και νομίμως προσκληθέντες)

8.      

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Ε. ΑΓΓΕΛΟΣ

 

9.      

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ (αποχ. μετά  το 2ο θέμα ημερ. διάταξης)

 

10.   

ΜΠΟΥΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

11.   

ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

12.   

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

 

13.   

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ

 

 

        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (Ψήφισμα διαμαρτυρίας  του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για το κόψιμο ολιγομελών τμημάτων στο Γυμνάσιο Ιθάκης.) και αφού το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος , δίνει τον λόγο στον επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κ. Επαμ. Μαυροκέφαλο που εισηγείται το ακόλουθο ψήφισμα :

 

    «  Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης στη συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου πληροφορήθηκε την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για το κόψιμο ολιγομελών τμημάτων στο Γυμνάσιο Ιθάκης , και μετά από συζήτηση ψηφίστηκε ομόφωνα το παρακάτω κείμενο που θα σταλεί για δημοσίευση στα ΜΜΕ.

 

      Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης διαμαρτύρεται έντονα για το κόψιμο ολιγομελών τμημάτων στο Γυμνάσιο Ιθάκης. Στο βωμό της οικονομίας που επιβάλλουν τα μνημόνια και στην εκπαίδευση, κόπηκαν τμήματα στη Πληροφορική και στα Αγγλικά. Σ’ ένα νησί που αποψιλώθηκαν  δημόσιες υπηρεσίες , που οι συγκοινωνίες γίνονται κάθε χρόνο και χειρότερα, έρχεται τώρα να προστεθεί και η κοροϊδία των κυβερνητικών υπαλλήλων, ότι όλα στην εκπαίδευση πηγαίνουν καλά.

 

     Δεν θα επιτρέψουμε εκπτώσεις και οικονομία στα σχολεία της Ιθάκης , στην εκπαίδευση και στην παρεχόμενη παιδεία στους μαθητές και στις ίσες ευκαιρίες για όλους.

 

     Απαιτούμε :

 

     Την άμεση επαναλειτουργία των τμημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης και την πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Γυμνασίου.  »

 

     Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης :

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

 

     Εγκρίνει ως έχει το ανωτέρω ψήφισμα διαμαρτυρίας για την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για το κόψιμο ολιγομελών τμημάτων στο Γυμνάσιο Ιθάκης.

 

    Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:

 

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ

         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

                                                                       Ακριβές αντίγραφο

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                  

                                              

                                                                  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ