ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 02 Nov 2017

                                                   

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης.

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

        ΙΘΑΚΗ,  01-11-2017

        Αρ. Πρωτ.: 7628

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας προσκαλούμε στην 32η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου, στις 6 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.   Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας & φωτισμού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία.)

 

2.   Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.      (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία.)

 

3.   «Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) οικ. έτους 2018 - καθώς και ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης [Στοχοθεσία] του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΠΗΝΩΡ και Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ. (έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου)»  (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία.)

 

4.   Λήψη απόφασης για μερική ανάκληση δέσμευσης. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία.)

 

5.   Έγκριση  δαπανών  σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα και  διάθεση - ψήφιση   πιστώσεων, προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, λόγω ενίσχυσης  των ΚΑΕ αυτών. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία.)

 

6.   Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (Εισήγ.  : Τμήμα Προμηθειών)

 

7.   Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (Εισήγ. : Τμήμα Προμηθειών)

 

8.   Περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και κατακύρωσης δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός οικισμού  της Τοπ. Κοινότητας Σταυρού του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγ  : Τμήμα Προμηθειών)

 

9.   Αποδοχή τμήματος του ανατεθέντος στην Δικηγόρο Ιθάκης Διονυσίας Βιτωράτου, έργου έρευνας της κοινής περιουσίας της Κοινότητας Πλατρειθιά & Κιονίου Δήμου Ιθάκης. (Εισήγ  : Τμήμα Προμηθειών)

 

10.  Έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος υποβολής κλειστών προσφορών για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου.   (Εισήγηση Ταμιακή Υπηρεσία.)

 

     11.    Αποδοχή δωρεάς Μαρίας Patterson. (Εισήγηση : Πρόεδρος)

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ