ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 21 /11/ 2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 17 Nov 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης.

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

             ΙΘΑΚΗ,  17-11-2017

             Αρ. Πρωτ.: 8073

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας προσκαλούμε στην 33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου στις 21 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.      Εισηγητική έκθεση τρίτου τριμήνου του έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία.)

 

2.      Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία.)

 

3.      Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (Εισήγ.  : Τμήμα Προμηθειών)

 

4.      Έγκριση πρακτικού Επιτροπής και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσσιτίων για τους άπορους δημότες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (Εισήγ  : Τμήμα Προμηθειών)

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ