ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 8 - 12 - 2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 01 Dec 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης.

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

              ΙΘΑΚΗ,  1-12-2017

             Αρ. Πρωτ.: 8365

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας προσκαλούμε στην 34η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου στις 8 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.      Εισήγηση προς το Δημ. Συμβούλιο για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία.)

 

2.      Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων - έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία.)

 

3.      Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία.)

 

4.      Ορισμός Δικηγόρου για χειρισμό υπόθεσης Κληροδοτήματος Συρμή. (Εισήγηση : Δήμαρχος)

 

 

 

 

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ