ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 6 - 2 - 2018

Ημ/νία δημοσιεύσης : 02 Feb 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ , Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

                                 ΙΘΑΚΗ,  2-2-2018

                                 Αρ. Πρωτ.: 672

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 

   Σας προσκαλούμε στην 3η – τακτική - συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 6η του μηνός Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.     Ανάκληση της αρ. 5/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Αίτηση κ. Πολίτη Ιωάννη του Αθανασίου, λόγω αναρμοδιότητας αυτής για λήψη απόφασης. (Εισήγηση : Πρόεδρος)

 

2.     Εισηγητική έκθεση τρίτου τριμήνου του έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

3.     Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και σύνταξη μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας μεμβρανών 8΄΄ ιντσών για αντικατάσταση φθαρμένων στοιχείων στη μονάδα αφαλάτωσης (Δεξά) της Υπηρεσίας Ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ιθάκης, συνολικής δαπάνης 74.251,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%». (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

4.     Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

5.     Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

6.     Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση έργων για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018.(Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ