ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 6 - 3 - 2018

Ημ/νία δημοσιεύσης : 02 Mar 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ , Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

  ΙΘΑΚΗ,  2-3-2018

  Αρ. Πρωτ.: 1461

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 

   Σας προσκαλούμε στην 5η – τακτική - συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 6η του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.     Έγκριση Πρακτικού αρ. 1 του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης (Εισήγηση : Επιτροπή Διαγωνισμού)

 

2.     Εισήγηση προς το Δημ. Συμβούλιο για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου. (Εισήγηση : Πρόεδρος)

 

3.     Έγκριση και παραλαβή της  μελέτης με τίτλο : <Σύνταξη  τοπικού διαγράμματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων> (Εισήγηση : Τεχν. Υπηρεσία)

 

4.     Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και σύνταξη της αρ. 13/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας χημικών υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Καθαριότητας του Δήμου Ιθάκης, συνολικής δαπάνης 30.937,58 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24%. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

5.     Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και σύνταξη της αρ. 16/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων του, και αφορά πάσης φύσης εργασίες επισκευής καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών και ελαστικών των δημοτικών οχημάτων και Μ.Ε. του Δήμου Ιθάκης, συνολικής δαπάνης 72.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

6.     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

7.     Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

8.     Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

9.     Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση έργων για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018.(Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

O   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΕΡΩΝΗΣ