ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 12/03/2018

Ημ/νία δημοσιεύσης : 08 Mar 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ, Τ.Κ. 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

 

ΙΘΑΚΗ,  8-3-2018

Αρ. πρωτ. : 1557

 

 

                         

            

 

                 ΠΡΟΣ:

  - Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

  - Δήμαρχο Ιθάκης.

 

 

 

 

               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΤΗΣ 3ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

     Καλείστε την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 17:30΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  :

 

A.    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ.

 

B.     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

 

1.     Έγκριση της αρ. 17/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλονιάς : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3» προϋπολογισμού: 120.000,00 € (εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ) με το Φ.Π.Α. και  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει. (Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλονιάς)

 

2.     Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης. (Εισήγ: Π. Δόριζας)

 

3.     Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Σταυρού του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ)

 

4.     Έγκριση της αρ. 32/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

 

5.     Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παιδείας για την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης οικονομικού έτους 2015.

 

6.     Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παιδείας για την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης οικονομικού έτους 2016.

 

7.     Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παιδείας για την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης οικονομικού έτους 2015.

 

8.     Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παιδείας για την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης οικονομικού έτους 2016.

 

9.     Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου Ιθάκης στο πρόγραµµα «Γαλάζιες Σημαίες. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ)

 

 

10.  Έγκριση της αρ. 14/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την εισηγητική έκθεση τέταρτου τριμήνου του έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

 

11.  Έγκριση διαγραφής διπλοτύπων τύπου Α που έχει εκδώσει η Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου. (Εισήγηση: Ταμιακή Υπηρεσία)

 

12.  Εισηγητική Έκθεση για την συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 15 «Μικρά Έργα -Εργασίες Συντήρησης» Του Π.Δ. 171/87 για το έτος 2018. (Εισήγηση: Γραφείο Ανάπτυξης & Προγραμματισμού)

 

13.  Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Ιθάκης (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

 

14.  Έγκριση της αρ. 28/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης: Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΔΚΕΙ 2018. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ ΔΚΕΙ)

 

15.  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Εργασιών / Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

16.  Έγκριση της αρ. 09/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΕΛΠΙΝΩΡ» περί 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2018. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΠΙΝΩΡΑ)

 

17.  Έγκριση της αρ. 10/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΕΛΠΙΝΩΡ» περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2017. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΠΙΝΩΡΑ)

 

 

 

Κοινοποίηση:

                    

  1.  

Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου - ΑΘΗΝΑ

  1.  

Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

  1.  

Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.

  1.  

Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.

  1.  

Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

     

                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ