13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 18 Jul 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                        Ιθάκη   22-6-2017             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΙΘΑΚΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

13ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης έτους 2017

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

    16-06-2017

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

    21-06-2017

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

    01

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

    01

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

02

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.      

Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου Διονυσίου Κ. Γρίβα στην  επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του άρθ. 1 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2017.

90/2017

Γίνεται αποδεκτή  και   αποφασίζει κατά πλειοψηφία ότι αντικαθιστά τον παραιτηθέντα Δημοτικό Σύμβουλο Διονύσιο Κ. Γρίβα  με τον Αντιδήμαρχο

 Γεράσιμο Λ. Βερώνη,

2.      

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τους συμβασιούχους της καθαριότητας.

91/2017

 

Εγκρίνεται  ομόφωνα η πρόταση του Δημάρχου με τις προσθήκες των παρατάξεων της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

 

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3.      

Επικαιροποίηση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 53/2017 με θέμα : Εισηγητική έκθεση για την έναρξη των διαδικασιών που αφορούν το έργο «Κατασκευή γηπέδου Σταυρού»

92/2017

  Εγκρίνεται ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.