15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 10 Aug 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                        Ιθάκη   20-7-2017             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΙΘΑΚΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

15ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης έτους 2017

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

    14-07-2017

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

    19-07-2017

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

     16

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

     02

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.    

Έγκριση της δαπάνης, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας (παροχή υπηρεσίας) «εξειδικευμένων υπηρεσιών συντονισμού και διδασκαλίας της Δημοτικής Χορωδίας Δήμου Ιθάκης και επιμέλεια εκδηλώσεων τρέχοντος έτους»

100/2017

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2.    

Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων Δήμου Ιθάκης έτους 2016.

101/2017

Εγκρίνεται κατά  πλειοψηφία.

3.    

Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Κεφαλονιάς για την υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση προμηθειών και μελετών.

102/2017

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

4.    

Επιλογή εμπορικού  λογότυπου για το τουριστικό τμήμα

του Δήμου Ιθάκης.

103/2017

Εγκρίνεται   κατά  πλειοψηφία η επιλογή του  λογότυπου που απεικονίζει την κεφαλή του Οδυσσέα.

5.    

Λήψη απόφασης για αποχώρηση του Δήμου από τα δίκτυα : Α)  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.)  υπό την επωνυμία  «ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με διακριτικό τίτλο «EGTC SolidarCity NETWORK» και Β)  Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.

104/2017

Εγκρίνεται  ομόφωνα η εισήγηση του Δημάρχου.

6.    

Αιτήσεις επέκτασης δικτύου φωτισμού (ΦΟΠ) – έγκριση εξόφλησης.

105/2017

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση. .

7.    

   Έγκριση της αρ. 128/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα :  Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

106/2017

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση. .

8.    

    ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της αρ. 126/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα  : Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του κ. Αραβανή Βασιλείου.

107/2017

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση. .

9.    

Έγκριση της αρ. 124/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

108/2017

Εγκρίνεται κατά  πλειοψηφία η υπηρεσιακή εισήγηση.

10. 

Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

109/2017

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

11. 

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Εργασιών / Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών.

110/2017

Εγκρίνεται κατά  πλειοψηφία η υπηρεσιακή εισήγηση.

12. 

  Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης.

111/2017

Εγκρίνεται κατά  πλειοψηφία η εισήγηση του Δημάρχου.

13. 

Αντικατάσταση του μέλους της επιτροπής του άρθ. 4.2 του Κανονισμού Ύδρευσης, κ. Βασιλάκη Γεωργίου.

112/2017

Εγκρίνεται κατά  πλειοψηφία η εισήγηση του Δημάρχου.

14. 

  Έγκριση της αρ. 13/2017 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΕΛΠΙΝΩΡ» περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2017.

113/2017

Εγκρίνεται κατά  πλειοψηφία η υπηρεσιακή εισήγηση.

15. 

Τροποποίηση της αρ. 82/2017 απόφασης περί αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου  <Ο ΕΛΠΗΝΩΡ>

114/2017

Εγκρίνεται κατά  πλειοψηφία.

16. 

Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων για την πραγματοποίησή τους.

115/2017

Εγκρίνεται κατά  πλειοψηφία  η υπηρεσιακή εισήγηση.

17. 

Έγκριση της δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για την παραχώρηση αίθουσας Μορφωτικού Κέντρου Ιθάκης.

116/2017

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

18. 

Έγκριση καθορισμού χρήσης και δωρεάν παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται στη θέση Λαγκάδι της Τοπικής Κοινότητας Κιονίου, ο οποίος χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης οχημάτων για τη διεξαγωγή του 5ου Μουσικού Φεστιβάλ Κιονίου Ιθάκης.

117/2017

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.