17η - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 25 Aug 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                        Ιθάκη   12-8-2017             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΙΘΑΚΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

17ης  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης έτους 2017

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 11-08-2017

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 11-08-2017

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 01

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 02

 

 

a.    

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης.

127/2017

Εγκρίνεται  ομόφωνα.

2.    

 

Συμπλήρωση της αρ. 96/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Ιθάκης.

128/2017

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.