18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 26 Sep 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                        Ιθάκη   5-9-2017             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΙΘΑΚΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

18ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης έτους 2017

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

31-08-2017

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

04-09-2017

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

05

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

05

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

---

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.    

 

Περί καταχώρισης στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο Ιθάκης της αποδοχής της παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος, στο Δήμο Ιθάκης της κυριότητος του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 20 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Περιφερειακής  Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με τα συστατικά και τα παραρτήματά του (Πρώην Ειρηνοδικείο),για πολιτιστικούς σκοπούς – στέγαση του Οδυσσειακού Κέντρου του Δήμου.

 

129/2017

Εγκρίνεται  κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Δημάρχου.

2.    

Αιτήσεις επέκτασης δικτύου φωτισμού (ΦΟΠ) – έγκριση εξόφλησης.

130/2017

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

3.    

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Εργασιών / Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών.

131/2017

Εγκρίνεται  κατά πλειοψηφία

 

 

 

 

 

 

 

 η υπηρεσιακή εισήγηση.

4.    

Έγκριση της αρ. 150/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

132/2017

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

5.    

 

     Λήψη απόφασης για τις κατηγορίες Δημοτών που δικαιούνται μείωση η απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη στην κύρια κατοικία τους καθώς και καθορισμός των                 απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

133/2017

Εγκρίνεται  ομόφωνα η εισήγηση του Δημάρχου.