12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 20 Oct 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                               Ιθάκη   10-4-2015             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟ         

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

12ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2015

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  02-4-2015

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  08-4-2015

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

  6  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

  6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

  -

 

α/α

ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.       

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

65/2015

Εγκρίνεται ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

2.       

Έγκριση δαπανών & διάθεση – ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

66/2015

Εγκρίνεται ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

3.       

Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων.

67/2015

Εγκρίνεται ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

4.       

Έγκριση των προδιαγραφών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ιθάκης.

68/2015

Εγκρίνεται ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

5.       

Έγκριση  χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας  <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ> του Δήμου Ιθάκης.

69/2015

Εγκρίνεται ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

6.       

Ανάθεση εργασιών : Διαμόρφωση και δημιουργία φακέλου Αδειοδότησης  - Πιστοποίηση παιδικής χαράς.

70/2015

Εγκρίνεται ομόφωνα.