16η KATEΠΕΙΓΟΥΣA ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 20 Oct 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                               Ιθάκη   18-5-2015             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟ         

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

16ης  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2015

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  14-5-2015

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  15-5-2015

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

  3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

  -

 

α/α

ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.       

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας Χημικών Εργοστασίων Αφαλάτωσης.

84/2015

Εγκρίνεται ομόφωνα.

2.       

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης για την προμήθεια συσσιτίων για απόρους δημότες Ιθάκης.

85/2015

Εγκρίνεται  ομόφωνα η παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

3.       

Έγκριση δαπανών & διάθεση – ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

86/2015

Εγκρίνεται ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.