17η KATEΠΕΙΓΟΥΣA ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 20 Oct 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                               Ιθάκη   01-6-2015             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟ         

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

17ης  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2015

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  29-5-2015

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  27-5-2015

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

  2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

  1

 

α/α

ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.       

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση της αρ. 01/2015 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Σύσταση πάγιας προκαταβολής ταχυδρομικών τελών Δήμου Ιθάκης έτους 2015 και ορισμός υπαλλήλου – υπολόγουπου θα ενεργεί τις πληρωμές.

87/2015

Εγκρίνεται ομόφωνα.

2.       

Εισηγητική έκθεση προς οικονομική επιτροπή Δήμου Ιθάκης για τον έλεγχο εγγυητικής επιστολής για την υπογραφή σύμβασης για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Γυμνάσιου – Λυκείου και εγκατάσταση συστημάτων Α.Π.Ε.»

88/2015

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

3.       

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

89/2015

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υπηρεσιακή εισήγηση.