18η KATEΠΕΙΓΟΥΣA ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 20 Oct 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                               Ιθάκη   05-6-2015             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟ         

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

18ης  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2015

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

   03-6-2015

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   05-6-2015

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

   1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

   1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

   2  

 

 

α/α

ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.       

Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας Χημικών Εργοστασίων Αφαλάτωσης και κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού.

90/2015

Εγκρίνεται ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

2.       

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών & διάθεση – ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

91/2015

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

3.       

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής για το διάστημα από 1-1-15 έως σήμερα.

92/2015

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.