19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 20 Oct 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                               Ιθάκη   16-6-2015             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟ         

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

19ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2015

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

   11-6-2015

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   15-6-2015

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

    2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

    2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

    2

 

 

α/α

ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.       

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

93/2015

Εγκρίνεται ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

2.       

Έγκριση δαπανών & διάθεση – ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

94/2015

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

3.       

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΩΛΟΣ ΚΙΟΝΙΟΥ.

95/2015

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

4.       

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάκληση της αρ. 90/2015  πράξης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας Χημικών Εργοστασίων Αφαλάτωσης και κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού.

96/2015

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.