20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 26 Jan 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                               Ιθάκη   26-6-2015             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟ         

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

20ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2015

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

    19-6-2015

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

    24-6-2015

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

    2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

   2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

   3

 

α/α

ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.      

 

Έγκριση Πρακτικού Παραλαβής προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΙΘΑΚΗΣ» για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης.

97/2015

Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό.

2.      

Έγκριση δαπανών & διάθεση – ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

98/2015

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

3.      

 

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση (επανέγκριση) δαπανών – διάθεση και ψήφιση  οφειλών παρελθόντων οικ. ετών (ΠΟΕ) 2014.

99/2015

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

4.      

 

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση (επανέγκριση) δαπανών – διάθεση και ψήφιση  [επαναψήφιση] εκκρεμών δεσμεύσεων, που αφορούν παροχές υπηρεσιών & προμηθειών κατά το οικον. έτος 2014.

100/2015

Εγκρίνεται  ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

5.      

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

101/2015